• Snel op eigen kracht weer verder.

    Centrum voor kindertherapie Hoorn, CVKT, Kindertherapie, Oudercoaching, Specifieke-behandelingen, Trainingen, Adviesbehandeling

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de therapeuten van het Centrum voor Kindertherapie (voortaan: therapeut) en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht, kosten zijn EUR 50,-.

3. Tarieven
Tarieven kunnen opgevraagd worden bij de therapeut.

4. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de therapeut in principe de kosten declareren bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Hij/zij kan de kosten indien mogelijk declareren bij de zorgverzekering. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk om bij zijn/haar zorgverzekeraar na te gaan wat de dekkingsvoorwaarden zijn.

5. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

6. Incasso
De therapeut is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapeut bindend.

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

9. Vertrouwelijkheid
De therapeut behandelt alle informatie tussen opdrachtgever en therapeut vertrouwelijk. De therapeut mag informatie over het kind uitwisselen met (huis)arts en collega therapeuten in het belang van het kind. Met uw toestemming zullen kopieën van relevante verslagen worden gegeven aan andere betrokkenen (waaronder bijv. de leerkracht).

10. Klachten
Voor klachten wordt verwezen naar de bepalingen van de beroepsvereniging van de therapeut. De therapeut zal de benodigde informatie verstrekken. Het heeft de voorkeur van de therapeut om de klacht in een persoonlijk gesprek te bespreken.

Heb je specifieke vragen en wil je een deskundige spreken?

© Copyright - Centrum voor Kindertherapie